Rodent Management | ระบบกำจัดหนู

มาตรฐานระดับสากลของระบบเหยื่อการกำจัดหนู... เพื่อไม่ให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้

bug people คือบริษัทกำจัดหนูที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานการสำรวจอาคารเพื่อวางแนวทางการป้องกันและกำจัดหนู

กำจัดหนู
กำจัดหนู
กำจัดหนู

วางสถานีเหยื่อกำจัดหนูชนิดออกฤทธิ์ช้า (Chronic Poisoned Rodenticides, Slow Acting Posioned Rodenticides, Multiple Dose Rodenticides หรือ Anticoagulant Rodenticides) เป็นสารที่หนูจะต้องกินติดต่อกันช่วงระยะ เวลาหนึ่ง หรือกินครั้งเดียว และสะสมพิษในร่างกายถึงปริมาณเพียงพอที่จะกิดอาการเลือดไม่แข็งตัว (Anticoagulant) เลือดจะออก ตามบาดแผล เลือดคั่งในอวัยวะต่าง ๆ และถึงตายในที่สุด ภายในระยะเวลา 3-15 วัน 


เป็นเหยื่อพิษสำเร็จรูปที่มีอัตราความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ ตั้งแต่ 0.0025% - 0.005% (วิธีกำจัดหนูดังกล่าว ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของนักวิชาการ จะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น เนื่องจากบางครั้งหากหนูมีขนาดใหญ่มาก เมื่อหนูตายอาจมีกลิ่นรบกวน)

มาตรฐานการบริการระบบกำจัดหนู

ดูแลตรวจสอบสถานที่รับบริการ จำนวน 8 รอบบริการต่อปี

• ระยะกำจัด เข้าดำเนินการตรวจติดตามระบบกำจัดหนู ทุก 20 วัน ใน 2 เดือนแรกของสัญญาบริการ

• ระยะป้องกัน เข้าบริการกำจัดหนูทุก ๆ 45 - 60 วัน ในเดือนที่เหลือของปีบริการ


  • Termite Solution | มาตรฐานระดับสากลของการกำจัดปลวกระบบเหยื่อ การป้องกันการเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1. ระยะก่อนปลูกสร้าง และระหว่างการปลูกสร้าง: จะมีการดำเนินกา...

  • ประสิทธิภาพในการคุ้มครองบ้านจากมหันตภัยร้ายตัวเล็ก bug peopleคือบริษัทผู้ให้บริการกำจัดแมลงรำคาญ ที่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม อาจเป็นการยากที่จะปลูกบ้านที่ไม่มีทางเข้าสำหร...
Visitors: 31,546