o คุณวีระศักดิ์ วันซอร์ (นักบิน บริษัทการบินไทย)

บ้านคุณวีระศักดิ์เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านนันทวัน ซึ่งได้รับความเสียหายจากการเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน bug people เข้าปฎิบัติงานและพบปัญหาการเข้าทำลายของปลวกบริเวณภายในอาคาร จึงทำการติดตั้งเหยื่อแบบเหนือพื้นดิน (Above-ground station) และทำการติดตั้ง In-ground station รอบนอกอาคาร ในเวลาต่อมารังปลวกได้ถูกล่มสลายภายในระยะเวลา 61 วัน นอกจากปัญหาเรื่องปลวกแล้ว คุณวีระศักดิ์ ยังไว้วางใจให้ทีมงาน bug people ดูแลในเรื่องปัญหามด แมลงสาบและยุงอีกด้วย เนื่องจากทางทีมงานมีเจ้าหน้าที่ด้านกีฏวิทยา และผ่านการฝึกอบรม ประกอบกับบริษัทเน้นการทำงานแบบ Integrated Pest Management (IPM) โดยใช้ระบบผสมผสานระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์แบบเหยื่อภายในอาคารควบคู่กับการสเปรญ์สารเคมีภายนอกอาคาร และมีหลัการในการจัดการปัญหาแมลงแต่ละชนิดอย่างมีขั้นตอน จึงทำให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าของบ้านและสัตว์เลี้ยง อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพ