o คุณภรัณพงษ์ เอกบุศย์ (สถาปนิก A49)

คุณภรัณพงษ์มีบ้านเดี่ยว 2 ชั้นในหมู่บ้านลัดดารมย์ ได้รับความเสียหายจากการบุกรุกของปลวกใต้ดินและจากการใช้ระบบฉีดพ่นสารเคมี ดังนั้นคุณภรัณพงษ์จึงเรียกบริการของ bug people เข้าทำการสำรวจและพบว่าความเสียหายกระจายทั่วทั้งชั้น 1 และ 2 นอกจากนี้ยังพบการเข้าทำลายของปลวกชนิดทำลายบ้านบริเวณไม้ค้ำยันต้นไม้รอบนอกตัวบ้านอีกหลายจุด หลังจากนักวิชาการจาก bug people เข้าดำเนินการติดตั้งระบบกำจัดปลวก above-ground และ in-ground stations รังปลวกใต้ดินถูกล่มสลายภายในระยะเวลา 56 วัน ปัจจุบันยังไม่พบปัญหาการเข้าทำลายของปลวกอีกเลย และการบริการอยู่ในระยะการป้องกัน เพื่อเฝ้าระวังการเข้ามาของปลวกรังใหม่ ซึ่งนักวิชาการจะเข้าดำเนินการตรวจสอบทุก ๆ ไม่เกิน 60 วัน จากการที่ bug people สามารถกำจัดปัญหาปลวกที่บ้านได้สมบูรณ์และเป็นที่พึงพอใจ ปัจจุบันคุณภรัณพงษ์วางใจให้ bug people ทำสัญญาบริการเพิ่มอีก 1 สัญญาในส่วนของคอนโดที่พักอาศัย